Bel ons

Algemene voorwaarden

Gebruiksvriendelijk
20 jaar ervaring
Prijs / kwaliteit
Website op maat

Art. 1    De klant verbindt er zich toe de benodigde info (teksten, logo, foto's, inhoud) toe te leveren en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na akkoord.

 

Art. 2    Bij ondertekening van de bestelbon is een voorschot van 30% van het totaalbedrag verschuldigd. Pas bij ontvangst van dit voorschot wordt het project opgestart. Nadat het ontwerp in de CMS is geplaatst, is vervolgens nogmaals 30% verschuldigd. Het resterende saldo ten belope van 40%  is verschuldigd bij lancering van de website.  

 

Art. 3    De facturen zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum betaalbaar op het adres of de bankrekening van de leverancier, hetzij bij oplevering indien deze vroeger of desgevallend later zou gebeuren. 

 

Art. 4    Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 15,00% vanaf de factuurdatum, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10,00% van het factuurbedrag; met een minimum van € 125,00.

 

Art. 5    Bij onvolledige betaling van het factuurbedrag behoudt de leverancier zich het recht voor de dienstverlening stop te zetten zonder recht op schadevergoeding van de klant. Bij heractivering van de website worden € 125,00 heractiveringskosten aangerekend.

 

Art. 6     De door KMOSites bv opgegeven leveringstermijn is indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en/of een schadevergoeding. 

Iedere klacht betreffende de levering van de diensten moet per aangetekend schrijven worden gemeld aan KMOSites bv vanaf de opstart van de diensten en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. 

Eventuele klachten betreffende de geleverde diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om de betaling van de facturen op te schorten of te vertragen. 

 

Art. 7    Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Art. 8    Prijzen die in offertes werden aangegeven hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en worden definitief na ondertekening van de offerte door de klant.

 

Art. 9    KMOSites bv is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant, niet-goedgekeurde ontwerpen blijven ten allen tijde eigendom van KMOSites bv.

 

Art. 10    KMOSites bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. 

Een statische kopie van de site kan op aanvraag worden verkregen voor een bedrag van € 175,00 (excl. btw)/kopie.

 

Art. 11     Spamming & Black hat SEO (o.a. cloaking) is ten allen tijde verboden en kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening, onder voorbehoud van het verhalen van de geleden schade.

 

Art. 12    De klant verbindt er zich toe de aangeboden diensten en opslagruimtes niet te gebruiken voor het plegen van inbreuken en veroorzaken van schade jegens KMOSites bv en jegens derden.  Onrechtmatig gebruik en de daaruit voortgevloeide schade zal ten allen tijde kunnen worden verhaald op de klant .

 

Art. 13    De klant kan gedurende de duurtijd van het contract gratis gebruik maken van de telefonische helpdesk van KMOSites bv.

 

Art. 14    KMOSites bv registreert de website van haar klanten bij de meest gebruikte search-engines ter wereld. Dit houdt echter geen garantie op een toplisting in.

 

Art. 15    Bij niet- of laattijdige betaling kan KMOSites niet worden aansprakelijk gesteld voor het mogelijks verlies van een domeinnaam ingevolge deze wanbetaling van de klant.

 

Art. 16    Opzeggen kan jaarlijks via aangetekende opzegging, tenminste één kalendermaand voor vernieuwing. Betaalde gelden zijn niet terugvorderbaar.

 

Art. 17    De verantwoordelijkheid van KMOSites bv inzake schade zal steeds beperkt zijn tot een totaal bedrag van één maandelijkse kost per gebeurtenis of geheel van gerelateerde gebeurtenissen, met een maximum aantal van 12 maandelijkse kosten voor alle gebeurtenissen die zich voordoen in een jaar.

KMOSites is niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade al dan niet als gevolg van een handeling, schending, verzuim, verstek  of  nalatigheid van KMOSites, zijn werknemers en contractanten en subcontractanten, dat omvat, zonder beperking, verlies van bedrijfsactiviteiten, omzet of winsten, verlies van gebruik of data, verlies van spaargelden of geanticipeerde spaargelden, verlies van investeringen, verlies van goodwill, verlies van reputatie of kapitaalkosten of verlies van extra administratiekosten al dan niet voorzienbaar, voortkomend uit of met betrekking tot de samenwerking, hetzij door een daad gebaseerd op overeenkomst, contract, statuut, rechtvaardigheid, of door een onrechtmatige daad inclusief nalatigheid of enig andere rechtsleer.